NYHETERGlöm inte den extra föreningsstämman 17 augusti 2023, 17:00.
Kan du inte delta så kan du poströsta i enlightet med tidigare utskickat mail. Din röst skall ha inkommit till föreningen senast den 15 augusti 2023, 12:00. Du kan lämna din röst i föreningens brevlåda i 32B, eller via epost till bfmuttern12@gmail.com.

//Styrelsen

Nedanstående har även skickats ut till medlemmar via mail och satts upp i portarna:

Medlemmar i bostadsrättsföreningen Muttern 12 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Tid: Tisdag den 16:e maj, kl 19.00

Plats: Kristinehovs Malmgård

 

Vid stämman kommer de ärenden som tagits upp på bifogad dagordning att behandlas.

 Hjärtligt välkomna!

 

 

Dagordning på föreningsstämma

§ 1 Stämmans öppnande

§ 2 Fastställande av dagordningen

§ 3 Val av ordföranden för stämman

§ 4 Val av protokollförare

§ 5 Val av två justerare

§ 6 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

§ 7 Fastställande av röstlängd

§ 8 Verksamhetsberättelse

§ 9 Revisorernas berättelse

§ 10 Fastställande av resultat och balansräkning

§ 11 Beslut om resultatdisposition

§ 12 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet

§ 13 Arvoden åt styrelse och revisorer

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

§ 15 Val av revisorer och suppleant

§ 16 Val av valberedning varav en sammankallande

§ 17 Information om verksamheten

§ 18Stadgeenligt inkomna motioner

§ 19 Stämmans avslutande

Den 9 mars bjuder föreningens valberedning på AW.
Vi kommer att bjuda på dricka och snacks tillsammans med mingel för att lära känna varandra lite bättre.
Kom och mingla med dina grannar, med valberedningen och delar av styrelsen! Kanske har du intresse av att delta i styrelsearbete framöver? Då har du alla möjligheter att prata med valberedningen och styrelsemedlemmar! Eller kom bara och ha trevligt en stund.


Vi träffas i uthyrningslägenheten i B-porten, BV bredvid hissen, från kl. 17.30.  


Varmt välkomna!


Malin Ekefalk och Nina Hageman
Valberedningen

Hej alla!

Städdagen blir söndagen den 7:e maj kl 10.00 

Föreningen bjuder som vanligt på pizza till lunch. Toppentillfälle att träffa och lära känna dina grannar!!

Grovsopor, inklusive elsopor, kan lämnas på gården på anvisad plats under söndagen, för hämtning dagen därpå.

Inga kemikalier får slängas i grovsoporna på gården, såsom målarfärg, lacknafta, terpentin, etc. För sådant hänvisar vi till specialåtervinningen på Torkel Knutssongatan och den mobila miljöstationen, för mer info se:

https://www.stockholmvattenochavfall.se/har-lamnar-du-avfall/lamna-avfall-privatperson/har-lamnar-du-avfall/mobila-miljostationen/sodermalm/ 


Vi vill påminna om att inga andra sopor än hushållssopor, tidningar och matavfall får slängas i vårt gemensamma soprum. Metall, papp, glas etc måste lämnas i återvinningsstationen, det finns tre stationer i vår närhet. Det är viktigt att vi hjälps åt att hålla vårt soprum fint. 


Hälsningar

//Trädgårdsgruppen och Styrelsen

Medlemmar!
Det är dags att skicka in motioner till Årsstämman!
Senast 31/3 måste er motion vara Styrelsen tillhanda, antingen via mail till bfmuttern12@gmail.com eller genom att lägga motionen i styrelsens brevlåda i B-porten.


Mer information finns nedan resp anslaget i portarna.


Hälsningar
//Styrelsen

MOTIONSTID!

Du kan utöva inflytande i BRF Muttern 12 genom att skriva en motion till årsstämman. Styrelsen behöver få motioner senast den 31 mars 2023.

En motion ska

●   innehålla en rubrik som sammanfattar vad motionen handlar om;

●   beskriva och motivera varför motionen behövs (bakgrundsfakta, problem-beskrivning, motivering varför stämman ska anta motionen);

●   avslutas med en att-sats som föreslår stämman att bifalla motionen.

 

Om motion kräver stadgeändring behöver du ange det.

 

Motion skickas till bfmuttern12@gmail.com eller läggs i brevlådan i B-porten.